ITALIA

Projekat ITALIA, u formi umetničke knjige–romana „Đorđoneova kletva“, presek je kul­tur­no-istorijskih, političkih, društveno-ekonomskih i, pre svega, umetničkih de­ša­va­nja u periodu od 1425. do 1578. godine na Apeninskom poluostrvu u tada raz­je­di­njenoj Italiji, odnosno začetak renesanse i ključnih inovacija u slikarstvu, skul­pturi i arhitekturi. Građa romana zasniva se na autentičnim podacima, arhivskim i is­torijskim dokumentima, ali i svojevrsnoj fikciji koju romaneskna forma zahteva kako bi održala svežinu u aktuelnosti.

Kroz paralelne sudbine dvojice začetnika renesanse Paola Učela (1397–1475) i Ma­zača (1401–1428), ali i najznačajnijih slikara visoke renesanse Đorđonea (1476?–1510) i Ticijana (1478?–1578), te situacijom i odnosima među gradovima–dr­žavama u kojima su pomenuti umetnici živeli i stvarali, potpomognuti mecen­stvom patricijskih porodica (naročito porodice Mediči): Firenca, Venecija i Rim biće predstavljene suštinske inovacije velikih genija, pomaci u istoriji umetnosti uop­šte, a koji su primenjivi i održivi do danas (otkriće linearne perspektive, upo­tre­ba boje u stvaranju atmosfere slike, otkrivanje sveta i isticanje čovekovih ose­ća­nja, kao i anatomski precizan prikaz ljudskog tela, približavanje slikarstva pri­ro­di i idejama humanizma, realističko predstavljanje ljudskih figura u realnom pro­storu itd.).

Završetak ovog kompleksnog Projekta planiran je do kraja 2011. godine.

Ovaj Projekat podržala je i pomogla Gradska opština Savski venac.


Giorgione: La tempesta

Giorgione: La tempesta (1508), Gallerie dell’Accademia, Venezia

Giorgione: Autoritratto

Giorgione: Autorittrato (1510), Museo delle Belle Arti, Budapest